Боловсролын мэдээллийн технологийн төв

2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэн хэлэлцэх хурал зохион байгуулагдлаа

Төлөвлөгөөний биелэлт

Тайлан

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020 оны 111 дугаартай тогтоолын хавсралт “Боловсролын мэдээллийн технологийн төв” УТҮГ-ын дүрэмд заасан үйл ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээ болон цаг үеийн шинжтэй, төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй ажлуудыг хэрэгжүүлсэн байдлыг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр хамтран хэлэлцэж үнэлж дүгнэлээ. Мөн 2024 онд болон цаашид авч хэрэгжүүлэх, төлөвлөгөөнд тусгах ажлуудын талаар удирдлагын багаар хэлэлцэж хурлын тэмдэглэлд тусгав.