Боловсролын мэдээллийн технологийн төв

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Төвийн бүх шатны боловсролын салбарын мэдээллийн системийн фронт-энд, бэк-энд хөгжүүлэлтийн
  суурь кодыг хөгжүүлэх, хөгжүүлэлтийн орчны тохиргоо хийх, хянах, удирдах, гүйцэтгэлийг тайлагнах
 • Системийн фронт-энд, бэк-энд орчинд ачааллын тестийг хийх, эх кодыг оношлох, дүгнэлт гаргах,
  сайжруулах, хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих тайлагнах
 • Дижитал шилжилтийн технологийн болон хөгжүүлэлтийн орчин үеийн технологийн судалгаа хийх, үр
  дүнг тайлагнах, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, гүйцэтгэлийг тайлагнах
 • Өөрийн хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах, мэргэжил арга
  зүйн туслалцаа үзүүлэх