Боловсролын мэдээллийн технологийн төв

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

  • Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль,
    улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг мөрдөж санхүүгийн тайланг үнэн зөв
    хөтлөх
  • Санхүүгийн тайланг хугацаанд нь гаргах
  • Удирдлагыг санхүүгийн үнэн зөв мэдээллээр хангах төвийн дүрэм, дотоод журам мөрдлөг болгон
    төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, тайлагналыг хуульд заасан хугацаанд зохих газарт хүргүүлэх