Боловсролын мэдээллийн технологийн төв
Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Боловсролын мэдээллийн технологийн төв УТҮГ-ын боловсролын нэгдсэн сүлжээ, системүүдэд аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Боловсролын мэдээллийн технологийн системүүдэд аюулгүй байдлын хяналтын нэгдсэн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх...